Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis siekia, kad teikiant paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija kreiptis: Atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę Alsėdžių lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Nomeda Žutautė. rekvizitai: el.p. svaja3@yahoo.com, tel 8 (448) 48123.
TIKSLAS:

        Efektyvinti ugdymo procesą, formuojant sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, stiprinant profesinę pedagogų, tėvų, bendradarbiaujančių institucijų partnerystę.

UŽDAVINIAI:

1. Sudaryti sąlygas sėkmingam vaikų ugdymui, naudojant inovatyvius, kūrybiškus metodus.

2. Pagerinti vaikų ugdymo sąlygas, kuriant saugią, jaukią, kūrybiškumą ir ugdymosi motyvaciją skatinančią įstaigos ir lauko aplinką.

3. Glaudžiai bendradarbiauti su šeimomis, švietimo institucijomis, socialiniais partneriais, kuriant palankias sąlygas vaikų saugumo ir sveikatos ugdymo plėtojimui.

FUNKCIJOS:
  • teikia bendrąjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

  • Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą ,,Mūsų darželyje auga daigeliai‘‘. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 patvirtintu ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu bei pagrindiniais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymo(si) veiklą, bei nusakančiais pagrindinius vaiko gerovės koncepcijos ir vaiko teisių Konvencijos nuostatas. Programos tikslas –ugdyti kritiškai mąstančią, gebančią adaptuotis informacinėje visuomenėje asmenybę.
  • Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779, priešmokyklinio ugdymo pedagogo sudarytą veiklos planą.Priešmokyklinio ugdymo tikslas – suteikti kokybišką ir šiuolaikišką priešmokyklinį ugdymą,  atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą ir padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.