Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis siekia, kad teikiant paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija kreiptis: Atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę Alsėdžių lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Nomeda Žutautė. rekvizitai: el.p. svaja3@yahoo.com, tel 8 (448) 48123.

 

DIENOS MOKESTĮ SUDARO:

1. Už vieną lankytiną dieną tėveliai moka:lopšelio grupės vaikams – 1,80 Eur;

darželio ir priešmokyklinės grupės vaikams – 2,10 Eur;

2.  mokestis už pusryčius-25%, pietūs-45%, vakarienė-30%. Tėveliai gali rinktis ir mokėti tik už pusryčius,   už pusryčius ir pietus, už pietus ir vakarienę, tik už pietus arba tik už vakarienę.
3. 7,50 EUR už kiekvieną įstaigos darbo dieną ( nepriklausomai nuo lankymo dienų ir teikiamų mokesčio lengvatų) ugdymo ir bendroms įstaigos reikmėms ( nuo 2020 m. sausio 1 d.)
LENGVATŲ TAIKYMAS
  Nuo mokesčio už vaikų maitinimą atleidžiamos šeimos, gaunančios socialinę pašalpą,

RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr. T1-248

Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

 1. Patvirtinti Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą (pridedama).
 2. Nustatyti, kad Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo 4.2 punkto nuostatos įsigalioja 2020 m. sausio 1 d., o visos kitos Aprašo nuostatos įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.
 3. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. T1-234 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

pavaduojanti Savivaldybės merą                                                                     Asta Beierle Eigirdienė

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. spalio 31 d.

sprendimu Nr. T1-248

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo, išlaikymo mokesčio nustatymą, lengvatų taikymą ir pateisinamų dokumentų lengvatoms taikyti pateikimo tvarką.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi.
 3. Aprašo tikslas – sudaryti sąlygas švietimo įstaigoms, įgyvendinančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, organizuoti vaikų švietimą, maitinimą ir turtinti ugdymosi aplinką.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMAS

 

 1. Dienos mokestį už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudaro:

4.1. Mokestis už maitinimą – 100 proc. vaikų dienos maitinimo normos (patvirtintos Savivaldybės tarybos sprendimu) už kiekvieną lankytą dieną (pusryčiai sudaro 25 proc. dienos maitinimo mokesčio, pietūs –  45 proc., vakarienė – 30 proc.). Jeigu vaikas ugdymo įstaigoje būna ne visą darbo dieną, tėvai gali rinktis ir mokėti tik už pusryčius, už pusryčius ir pietus, už pietus ir vakarienę, tik už pietus arba tik už vakarienę. Atsižvelgdama į tėvų prašymus, švietimo įstaiga gali taikyti išimtis. Jeigu vaikas ugdymo įstaigoje išbūna ne ilgiau kaip 4 valandas, tėvai gali visiškai atsisakyti maitinimo.

4.2. Mėnesinis mokestis – 7,50 Eur (nepriklausomai nuo lankymo dienų ir teikiamų mokesčio lengvatų) ugdymo ir bendroms įstaigų reikmėms.

4.3. Mėnesinis mokestis netaikomas vaikams, lankantiems priešmokyklinio ugdymo grupes, kurių veiklos trukmė – ne ilgiau kaip 7,2 valandos.

4.4. Mėnesinis mokestis netaikomas vaikams, kurie priešmokyklinio ugdymo grupes lanko 4 valandas per dieną.

4.5. Draudžiama iš tėvų papildomai rinkti rinkliavas, išskyrus tėvų savanorišką paramą įstaigai.

III SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

 

 1. Nuo mokesčio už vaikų maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančiose įstaigose atleidžiamos šeimos, gaunančios socialinę pašalpą.
 2. Mokestis už vaikų maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančiose įstaigose tėvų (globėjų) prašymu mažinamas 50 procentų, jei:

6.1. vaikas lanko lopšelio-darželio „Pasaka“ specialiojo ugdymo grupę;

6.2. vaikas, kurio abu tėvai arba motina (tėvas), viena (-as) auginanti (-is) vaiką, yra bedarbiai (kas trys mėnesiai pristačius iš Užimtumo tarnybos pažymą; jei keičiasi šeimos sudėtis, reikia vėl pristatyti pažymą apie šeimos sudėtį);

6.3. vaikas turi  tik vieną iš tėvų:

6.3.1. vienas iš tėvų miręs (pateikus šeimos sudėties pažymą ir mirties liudijimo kopiją);

6.3.2. vienas iš tėvų dingęs be žinios (pateikus šeimos sudėties pažymą ir teismo sprendimo kopiją dėl vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios);

6.3.3. įstatymų nustatyta tvarka nėra galimybės nustatyti vaiko tėvo tapatybės arba teismas negali tėvui (motinai) priteisti vaiko išlaikymo (pateikus šeimos sudėties pažymą, vaiko gimimo liudijimo išrašo kopiją ir teismo sprendimo kopiją);

6.4. šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų; vyresni, jeigu mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai) (pateikus šeimos sudėties pažymą, pažymą iš mokymo įstaigų  rugsėjo ir sausio mėnesiais);

6.5. vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje bent vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pateikus pažymą iš mokymo įstaigos rugsėjo ir sausio mėnesiais);

6.6. tėvas ar motina atlieka tikrąją karo tarnybą (Lietuvos Respublikos piliečių privalomąją karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, krašto apsaugos savanorių karo tarnybą, taip pat kariūnų tarnybą) (pateikus pažymą iš tikrosios karo tarnybos vietos);

6.7. vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma ar kita liga, dėl kurios nustatyti vidutiniai ir sunkūs neįgalumo poreikiai (pateikus tai patvirtinantį neįgalumo pažymėjimą);

6.8. vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai (pateikus PPT pažymą);

6.9. vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas  ne didesnis kaip 40 % darbingumo lygis.

 1. Proporcingai mažinamas mokestis už maitinimą, kai tėvų (globėjų) prašymu atsisakoma pusryčių, pietų ar vakarienės. Jeigu tėvai visiškai atsisako maitinimo, jie moka tik mėnesinį mokestį. Prašymai dėl maitinimo pakeitimo įstaigos vadovui pateikiami ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį.
 2. Mokestis už vaikų maitinimą neskaičiuojamas ir nemokamas už nelankytas dienas, pateikus patvirtinančius dokumentus pagal įstaigose nustatytą tvarką.
 3. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami švietimo įstaigos direktoriui, priimant vaiką į ugdymo įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis. Prašymai ir dokumentai, patvirtinantys teisę į lengvatą, pristatomi iki einamojo mėnesio 20 d. Lengvata taikoma nuo to paties mėnesio 1 dienos. už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas. Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys mėnesiai. Dėl objektyvių priežasčių laiku nepateikus pažymos, mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio. Nepateikus dokumentų, mokestis mokamas bendra tvarka.
 4. Tėvai (globėjai) ar teisėti vaiko atstovai privalo iki 11 val. ryto informuoti ugdymo įstaigos direktorių apie vaiko neatvykimą į ugdymo įstaigą kitą dieną. Taip pat, vaikui nelankius ugdymo įstaigos ilgesnį laikotarpį, tėvai (globėjai) pagal galimybes turi pranešti iš vakaro iki 11 valandos ryto apie vaiko atvykimą.
 5. Tėvai ar vaiko globėjai atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Neteisėtai gavus lengvatą už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 25 dienos.
 2. Nesumokėjus mokesčio be pateisinamos priežasties už du mėnesius, įstaigos vadovas turi teisę išreikalauti jį įstatymų nustatyta tvarka. Be pateisinamos priežasties nemokant už lopšelį-darželį ilgiau kaip du mėnesius, įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikų sąrašų.
 3. Neatsiskaičius su anksčiau lankyta ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vaikas negali būti priimamas į kitą miesto (rajono) ugdymo įstaigą, kuri vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

___________________________________________

 

Prasymas_del_lengvatos už vaiko maitinimą

prasymas_del_leidimo_maitintis