Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis siekia, kad teikiant paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija kreiptis: Atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę Alsėdžių lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Nomeda Žutautė. rekvizitai: el.p. svaja3@yahoo.com, tel 8 (448) 48123.

SAVIVALDA

Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos – lopšelio-darželio taryba ir pedagogų taryba.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, auklėtojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

Lopšelio-darželio taryba:

1.numato švietimo įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įstaigos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką;
2.inicijuoja šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą;
3.prižiūri įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą;
4.svarsto įstaigos struktūros pakeitimo klausimus;
5.teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius;
6.gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

Lopšelio-darželio tarybą sudaro:

Pirmininkas: Sigita Diržinauskienė, auklėtoja

Sekretorius: Judita Vasiliauskienė, raštvedė

Nariai: Aušra Steckienė, auklėtoja

Simona Vaitkienė, tėvų atstovas

Orinta Šiukštė, tėvų atstovas

 

PEDAGOGŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovybė, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotojas.

Pirmininkas –   Vaida Silkauskienė, lopšelio-darželio l.e. direktorės pareigas.
Sekretorė – Sigita Dirgėlaitė, auklėtoja.

Nariai: Daiva Tekorienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Sigita Diržinauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Sigita Diržinauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Aušra Steckienė, meninio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Nomeda Žutautė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Pedagogų taryba:
1. Aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus.
2. Analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus.
3. Analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą.
4. Aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas.
5. Skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.
6. Kartu su įstaigos sveikatos priežiūros darbuotoju sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas –Sigita Dirgėlaitė, auklėtoja.

Sekretorė: Sigita Diržinauskienė, auklėtoja

Nariai: Eglė Gedrimaitė, logopedė

Vidmantė Barauskaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Vaitkienė Asta, tėvų atstovas

 

Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.                                                                                              Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir Aprašu.

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

*individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, turi būti atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;

*vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui turi būti suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams, privalu atsižvelgti;

*vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su  vaiku susijusių  veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių;

*bendradarbiavimo. Vaiko priežiūra, socialinė integracija (reintegracija) ir socializacija grindžiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;

*nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;

*konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.